Stopa pro život Ski klub Šumava Svaz lyžařů ČR Mistrovství Evropy ve skimaratonu Euroloppet

Šumavský SKIMARATON

Mainmenu:

Propozice závodu:

 • 37. ČT Šumavský Skimaraton
 • tratě
  • 26.2.2022 - volná technika
   • 46 km
   • 23 km
   • "Šumavská pohoda" - 8 km - pohodová vyjížďka na Horskou Kvildu a zpět pro každého :-)
   • dětské závody - 1 km, 2 km, 5 km, 8 km
  • 27.2.2022 - klasická technika
   • 45 km
   • 23 km
 • Registrace, výdej startovních čísel
  • on-line na www.stopaprozivot.cz
  • v závodní kanceláři - Kvilda, obecní sál
   • pátek 15 - 18 hodin
   • sobota 7:30 - 18 hodin
   • neděle 7:30 - 10:30 hodin


 • Start:
  • starty maratónských závodů budou organizovány v oddělených startovních blocích. Všechny bloky startují najednou. O umístění ve startovním bloku rozhoduje výsledek v závodě Šumavský skimaraton 2020. Požádat o zařazení do startovní vlny lze do 14.2.2021. Po tomto datu již jen výjimečně s doložením vynikajících výsledků. Pořadatel si vyhrazuje právo stanovit počet startovních bloků a počet závodníků v jednom bloku na základě celkového počtu přihlášených. Zároveň si pořadatel vyhrazuje právo přidělit divokou kartu pro umístění ve startovních blocích.
  • držitelé "Euroloppet pasu" startují nejhůře ze druhého startovního bloku. Informace o možnost nákupu Euroloppet pasu naleznete na webových stránkách www.euroloppet.com.
  • Startovní koridory jsou otevřeny jednu hodinu před startem.
 • Právní ujednání:
  • Závodí se dle pravidel lyžování. Použití volné techniky v nedělním závodě je zakázáno a vede k diskvalifikaci.
  • Závodníci se zúčastní na vlastní nebezpečí a odpovědnost a u vědomí svého dobrého zdravotního stavu. Pořadatel nepřejímá žádnou odpovědnost za škody způsobené během závodu účastníky, či účastníkům. Každý účastník musí být náležitě fyzicky i psychicky připraven. Pořadatel si vyhrazuje právo namátkově kontrolovat užití nedovolených povzbuzujících prostředků.
  • Protesty jsou přijímány dle pravidel lyžování do 30 minut po zveřejnění předběžných výsledků s vkladem 500 Kč. Vklad bude vrácen v případě uznání protestu.
  • Vyplněním a odesláním registračního formuláře účastník XXXVII. ČT Šumavského skimaratonu bere na vědomí a přijímá propozice závodu, souhlasí se zpracováním osobních údajů v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a jejich využitím ve prospěch Šumavského skimaratonu (startovní listiny, výsledkové listiny, zasílání informačních materiálů). Účastník souhlasí též se zveřejněním fotografií a videozáznamu ze závodu a jejich využitím ve prospěch propagace ČT Šumavského skimaratonu a dalších akcí pořádaných Ski klubem Šumava Vimperk.
  • Odesláním a odsouhlasením tohoto prohlášení prohlašuji a beru na vědomí, že:
   1. touto formou se závazně přihlašuji k závodu seriálu Stopa pro život a zavazuji se uhradit do 10 dnů pořadatelem určené startovné,
   2. budu dodržovat platný soutěžní řád seriálu Stopa pro život a SLČR a v rámci závodu budu dodržovat i pokyny pořadatele závodu,
   3. souhlasím s podmínkami závodu a beru tyto na vědomí s tím, že jsem si vědom zejména těchto skutečností:
    1. není mi známa žádná překážka spočívající v mém zdravotním stavu, která by mi bránila ve startu a účasti v závodu,
    2. beru na vědomí, že pořadatel závodu neodpovídá za případnou škodu na zdraví a movitých věcech, pokud nebude prokázáno výlučné jeho zavinění nebo pokud odložené věci protokolárně nepřevzal do své úschovy,
    3. budu se řídit pokyny pořadatele, udržovat pořádek a budu v maximální možné míře, kterou po mně lze spravedlivě požadovat, ohleduplný k životnímu prostředí; v opačném případě odpovídám pořadateli za škody, které mu způsobím,
    4. v případě ztráty elektronického čipu zaplatím pořadateli náhradu škody ve výši 500,- Kč, a to ihned po skončení závodu,
    5. v případě zrušení závodu v důsledku vyšší moci (např. živelné pohromy, administrativní zásah příslušných orgánů v případě výjimečných událostí, atd..), tedy bez zavinění pořadatele se startovné nevrací,
    6. v případě zrušení závodu z důvodů výlučně na straně pořadatele sdělím tomuto údaje pro navrácení uhrazeného startovného za jednotlivý neuskutečněný závod.
   4. všechny údaje v prohlášení jsem uvedl pravdivě a jsem si vědom skutečnosti, že v případě uvedení nepravdivých údajů odpovídám pořadateli za všechny škody, které mu tím vzniknou.

   Odesláním tohoto prohlášení výslovně souhlasím s tím, že pořadatel závodu, jež je specifikován na internetových stránkách konaného závodu, stejně tak společnost Petr Čech Sport, s.r.o., IČ: 02862336 a Evropská unie dálkových běhů prezentující značku Euroloppet:

   1. zpracuje mé osobní údaje pro účely evidence účastníků v závodech a evidence výsledků v seriálu Stopa pro život, Euroloppet, tj. souhlasím s ukládáním shora vyplněných údajů na nosiče dat, upravováním, vyhledáváním v nich, předáváním třetím osobám, tříděním a likvidací v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti a to až do odvolání písemnou formou,
   2. vyplněných údajů může být užito pro účely zasílání informací o sportovních závodech a jiných obdobných akcích, případně pro obchodní a marketingové účely
   3. v souladu s § 12 zákona č. 40/1964 Sb. občanského zákoníku dávám souhlas s užitím svých písemných projevů, obrazových snímků, své podobizny a obrazových i zvukových záznamů týkajících se mé osoby nebo mých projevů osobní povahy pořízených v souvislosti s pořádáním závodu a předáváním výhry pro komerční účely na všech komunikačních médiích bez ohledu na jejich povahu a určení všemi obvyklými způsoby, s jejich následnou úpravou a s jejich případným spojením s jinými díly nebo zařazením do souborného díla. Tento souhlas uděluji bezplatně, bez věcného, časového, množstevního a územního omezení, a můžu jej kdykoli písemně odvolat. Tento souhlas se vztahuje i na třetí osoby, kterým oprávněný subjekt – pořadatel, společnost Petr Čech Sport, s.r.o. a UEC tyto údaje v souladu s jejich určením poskytne.

   Oznámení pořadatele:

   Zájemcům o účast v závodě doporučujeme uzavřít k tomu účelu pojistnou smlouvu a před závodem se podrobit lékařskému vyšetření. Finální výsledková listina bude vyvěšena v prostoru cíle nejpozději 1 hodinu po dojetí posledního závodníka. Protest na výsledek a porušení pravidel je možné podat pouze v den závodu a to nejpozději půl hodiny před vyhlášením výsledků u rozhodčího SPŽ, nebo u ředitele závodu v místě časomíry. Podpisem výsledkové listiny hlavním rozhodčím jsou výsledky považovány za definitivní. Pozdější reklamace u pořadatele závodu nebo u pořadatele seriálu Stopa pro život nebudou uznány. Upozorňujeme na nebezpečí krádeží v prostoru startu a v průběhu prezentace. Pořadatelé jednotlivých závodů neručí za škody vzniklé závodníkům, ani za škody způsobené závodníkem třetí osobě."